Produktoversikt
Kartleggingsprøver i matematikk
Spill
Innføringsark til skriftlig eksamen
Øvingshefter i matematikk
Temaopplegg i norsk
Andre hefter/publikasjoner
Forfatterne/Forlaget
Kopierings- problematikk
 
 Bestilling
 
 Muligheter
 
 primstavkalender
 
 
 Hovedsiden 

Skoletjenester
Tlf & faks
Adresse
epost
 

KARTLEGGINGSPRØVER I MATEMATIKK

PRØVENE FOR 1. - 7. TRINN

Prøvene bygger på fagplanene i matematikk og dekker hovedmomentene i planen for 1. - 7. trinn. Prøvene er ikke avhengig av noen læreverk i matematikk.

Prøvene består av to delprøver, hver på fire sider. Prøven gjennomføres over to undervisningstimer, gjerne på to forskjellige dager. Prøvene er trykket i fire farger.

Prøven er beregnet å holdes i slutten av skoleåret (mai/juni), eller når man starter opp neste skoleår (august/september) for å kartlegge hvilke kunnskaper klassen har i matematikk.

Dette er kartleggingsprøver som avholdes for hele klassen samtidig. Den gir en grov oversikt over hvordan klassen og den enkelte elevs nivå i faget er. Prøven er ordnet etter emner, slik at skåringsskjemaet viser hvilke delemner klassen og den enkelte elev mestrer. Slik kan prøven benyttes for å kartlegge hvilke emner klassen bør arbeide mer med, og om det er noen av elevene som har "huller" og bør få spesielle emner gjennomgått på nytt.

Det er få oppgaver innen hvert emne, så prøven må sees på som et supplement og en eventuell korrigering av de kunnskapene læreren allerede har av klassen. Elever som viser større avvik og trenger en grundigere analyse, kan læreren teste videre med mer diagnotiske tester.

Det følger et retteskjema med prøven. Her er oppgavene ordnet emnevis, slik at læreren får en systematisk oversikt over hvordan den enkelte elev og klassen skårer på de ulike delemnene i faget.

På grunnlag av innsendte resultater fra tidligere, er det regnet ut gjennomsnitt og standardavvik. Ved normering er resultatene delt inn i prøveklasser fra 1 til 9. "Stanine"-skalaen (standard nine-skalaen) er brukt ved normeringen.

For rektor/skolen vil informasjonen fra prøven være nyttig ved fordeling av ressurser og som utgangspunkt for å drøfte den enkelte klasses pedagogiske utfordringer.

Prøvene er produsert i 4-farge og utstyrt med aktuelle, morsomme illustrasjoner som vil være med på å gjøre arbeidet med prøvene mer lystbetont for elevene.

LÆRERVEILEDNINGEN

Lærerveiledningen er på fire sider og inneholder

  • Formål
  • Hvem skal delta på prøven
  • Gjennomføringen
  • Fasit
  • Retteskjema
  • Tidsbruk
  • Progresjon
  • Retting og utfylling av poengskjema
  • Etterarbeid og informasjon
  • Normering - stanine skala

Prøvene er utarbeidet av Anne Bruun Dahle

KARTLEGGINGSPRØVER FOR UNGDOMSTRINNET

Det er foretatt revisjon i samsvar med ny læreplan av kartleggingsprøvene i matematikk for 8. og spesielt for 10. trinn.

Prøvene er satt opp på en oversiktlig måte og trykt i fire farger for å inspirere elevene. Lærerveiledning med løsning av oppgavene følger med.

KARTLEGGINGSPRØVEN FOR 8. TRINN

Karleggingsprøven for 8. trinn består av fire deler:
DEL 1: Tall og tallregning, og behandling av data
DEL 2: Geometri, måling og enheter
DEL 3: Matematikk i dagliglivet og statistikk
DEL 4: Hoderegning

De fire delene dekker tilsammen sentrale områder av lærestoffet som er gjennomgått ved utgangen av 7. trinn, og vil derfor være egnet til bruk i høsthalvåret på 8. trinn.

Sammen med prøven følger det lærerveiledning som inneholder oppgaver i hodereging, løsningsforslag og resultater fra utprøving av oppgavesettet. Den har også med ideer til opplegg som har som formål å gi elevene innsikt i hvordan de mestrer lærestoffet som tas opp i prøven, slik at de bedre kan planlegge videre arbeid med faget.

Prøven er utarbeidet av Sigrun Jernquist og Tore Isaksen

KARTLEGGINGSPRØVEN FOR 10. TRINN

Kartleggeingsprøven for 10. trinn består av fem deler:
DEL 1: Tall, algebra og funksjoner
DEL 2: Geometri og måling
DEL 3: Matematikk i dagliglivet, statistikk og sannsynlighet
DEL 4: Hoderegning
DEL 5: Oppgaver spesielt tilrettelagt for bruk av datamaskin (kopieringsorginal)

De fem delene dekker til sammen sentrale områder av lærestoffet som er gjennomgått ved utgangen av 9. trinn, og vil derfor være egnet til bruk i løpet av høsthalvåret på 10. trinn.

Sammen med prøven følger det lærerveiledning som inneholder oppgaver i hoderegning, oppgaver spesielt tilrettelagt for bruk av datamaskin, løsningsforslag og resultater fra utprøving av oppgavesettet. Den har også med ideer til opplegg som har som formål å gi elevene innsikt i hvordan de mestrer lærestoffet som tas opp i prøven, slik at de bedre kan planlegge videre arbeid med faget.

Prøven er utarbeidet av Sigrun Jernquist og Håkon Eiken